Lista de subdivisões de Anhui

artigo de lista da Wikimedia
(Redirecionado de Subdivisões de Anhui)

A província de Anhui está dividida administrativamente da seguinte forma:

Subdivisões da província de Anhui.
Nível prefeitural Nível distrital
Nome Chinês simplificado Pinyin
Cidade administrativa de Hefei
合肥市
Héféi Shì
Districto de Luyang 庐阳区 Lúyáng Qū
Districto de Yaohai 瑶海区 Yáohǎi Qū
Districto de Shushan 蜀山区 Shǔshān Qū
Districto de Baohe 包河区 Bāohé Qū
Comarca de Changfeng 长丰县 Chángfēng Xiàn
Comarca de Feidong 肥东县 Féidōng Xiàn
Comarca de Feixi 肥西县 Féixī Xiàn
Cidade administrativa de Suzhou
宿州市
Sùzhōu Shì
Districto de Yongqiao 埇桥区 Yǒngqiáo Qū
Comarca de Dangshan 砀山县 Dàngshān Xiàn
Comarca de Xiao 萧县 Xiāo Xiàn
Comarca de Lingbi 灵璧县 Língbì Xiàn
Comarca de Si 泗县 Sì Xiàn
Cidade administrativa de Huaibei
淮北市
Huáiběi Shì
Districto de Xiangshan 相山区 Xiàngshān Qū
Districto de Duji 杜集区 Dùjí Qū
Districto de Lieshan 烈山区 Lièshān Qū
Comarca de Suixi 濉溪县 Suīxī Xiàn
Cidade administrativa de Fuyang
阜阳市
Fùyáng Shì
Districto de Yingzhou 颍州区 Yǐngzhōu Qū
Districto de Yingdong 颍东区 Yǐngdōng Qū
Districto de Yingquan 颍泉区 Yǐngquán Qū
Cidade de Jieshou 界首市 Jièshǒu Shì
Comarca de Linquan 临泉县 Línquán Xiàn
Comarca de Taihe 太和县 Tàihé Xiàn
Comarca de Funan 阜南县 Fùnán Xiàn
Comarca de Yingshang 颍上县 Yǐngshàng Xiàn
Cidade de Bozhou
亳州市
Bózhōu Shì
Districto de Qiaocheng 谯城区 Qiáochéng Qū
Comarca de Woyang 涡阳县 Wōyáng Xiàn
Comarca de Mengcheng 蒙城县 Méngchéng Xiàn
Comarca de Lixin 利辛县 Lìxīn Xiàn
Cidade administrativa de Bengbu
蚌埠市
Bèngbù Shì
Districto de Bengshan 蚌山区 Bèngshān Qū
Districto de Longzihu 龙子湖区 Lóngzǐhú Qū
Districto de Yuhui 禹会区 Yǔhuì Qū
Districto de Huaishang 淮上区 Huáishàng Qū
Comarca de Huaiyuan 怀远县 Huáiyuǎn Xiàn
Comarca de Wuhe 五河县 Wǔhé Xiàn
Comarca de Guzhen 固镇县 Gùzhèn Xiàn
Cidade administrativa de Huainan
淮南市
Huáinán Shì
Districto de Tianjia'an 田家庵区 Tiánjiā'ān Qū
Districto de Datong 大通区 Dàtōng Qū
Districto de Xiejiaji 谢家集区 Xièjiājí Qū
Districto de Bagongshan 八公山区 Bāgōngshān Qū
Districto de Panji 潘集区 Pānjí Qū
Comarca de Fengtai 凤台县 Fèngtái Xiàn
Cidade administrativa de Chuzhou
滁州市
Chúzhōu Shì
Districto de Langya 琅琊区 Lángyá Qū
Districto de Nanqiao 南谯区 Nánqiáo Qū
Cidade de Mingguang 明光市 Míngguāng Shì
Cidade de Tianchang 天长市 Tiāncháng Shì
Comarca de Lai'an 来安县 Lái'ān Xiàn
Comarca de Quanjiao 全椒县 Quánjiāo Xiàn
Comarca de Dingyuan 定远县 Dìngyuǎn Xiàn
Comarca de Fengyang 凤阳县 Fèngyáng Xiàn
Cidade administrativa de Ma'anshan
马鞍山市
Mǎ'ānshān Shì
Districto de Yushan 雨山区 Yǔshān Qū
Districto de Huashan 花山区 Huāshān Qū
Districto de Jinjiazhuang 金家庄区 Jīnjiāzhuāng Qū
Comarca de Dangtu 当涂县 Dāngtú Xiàn
Cidade administrativa de Wuhu
芜湖市
Wúhú Shì
Districto de Jinghu 镜湖区 Jìnghú Qū
Districto de Sanshan 三山区 Sānshān Qū
Districto de Jiujiang 鸠江区 Jiūjiāng Qū
Districto de Yijiang 弋江区 Yìjiāng Qū
Comarca de Wuhu 芜湖县 Wúhú Xiàn
Comarca de Fanchang 繁昌县 Fánchāng Xiàn
Comarca de Nanling 南陵县 Nánlíng Xiàn
Cidade administrativa de Tongling
铜陵市
Tónglíng Shì
Districto de Tongguanshan 铜官山区 Tóngguānshān Qū
Districto de Shizishan 狮子山区 Shīzishān Qū
Districto de Jiao 郊区 Jiāo Qū
Comarca de Tongling 铜陵县 Tónglíng Xiàn
Cidade administrativa de Anqing
安庆市
Ānqìng Shì
Districto de Yingjiang 迎江区 Yíngjiāng Qū
Districto de Daguan 大观区 Dàguān Qū
Districto de Yixiu 宜秀区 Yíxiù Qū
Cidade de Tongcheng 桐城市 Tóngchéng Shì
Comarca de Huaining 怀宁县 Huáiníng Xiàn
Comarca de Zongyang 枞阳县 Zōngyáng Xiàn
Comarca de Qianshan 潜山县 Qiánshān Xiàn
Comarca de Taihu 太湖县 Tàihú Xiàn
Comarca de Susong 宿松县 Sùsōng Xiàn
Comarca de Wangjiang 望江县 Wàngjiāng Xiàn
Comarca de Yuexi 岳西县 Yuèxī Xiàn
Cidade administrativa de Huangshan
黄山市
Huángshān Shì
Districto de Tunxi 屯溪区 Túnxī Qū
Districto de Huangshan 黄山区 Huángshān Qū
Districto de Huizhou 徽州区 Huīzhōu Qū
Comarca de She 歙县 Shè Xiàn
Comarca de Xiuning 休宁县 Xiūníng Xiàn
Comarca de Yi 黟县 Yī Xiàn
Comarca de Qimen 祁门县 Qímén Xiàn
Cidade administrativa de Lu'an
六安市
Lù'ān Shì
not Liù'ān
Districto de Jin'an 金安区 Jīn'ān Qū
Districto de Yu'an 裕安区 Yù'ān Qū
Comarca de Shou 寿县 Shòu Xiàn
Comarca de Huoqiu 霍邱县 Huòqiū Xiàn
Comarca de Shucheng 舒城县 Shūchéng Xiàn
Comarca de Jinzhai 金寨县 Jīnzhài Xiàn
Comarca de Huoshan 霍山县 Huòshān Xiàn
Cidade administrativa de Chaohu
巢湖市
Cháohú Shì
Districto de Juchao 居巢区 Jūcháo Qū
Comarca de Lujiang 庐江县 Lújiāng Xiàn
Comarca de Wuwei 无为县 Wúwéi Xiàn
Comarca de Hanshan 含山县 Hánshān Xiàn
Comarca de He 和县 Hé Xiàn
Cidade administrativa de Chizhou
池州市
Chízhōu Shì
Districto de Guichi 贵池区 Guìchí Qū
Comarca de Dongzhi 东至县 Dōngzhì Xiàn
Comarca de Shitai 石台县 Shítái Xiàn
Comarca de Qingyang 青阳县 Qīngyáng Xiàn
Cidade administrativa de Xuancheng
宣城市
Xuānchéng Shì
Districto de Xuanzhou 宣州区 Xuānzhōu Qū
Cidade de Ningguo 宁国市 Níngguó Shì
Comarca de Langxi 郎溪县 Lángxī Xiàn
Comarca de Guangde 广德县 Guǎngdé Xiàn
Comarca de Jing 泾县 Jīng Xiàn
Comarca de Jingde 旌德县 Jīngdé Xiàn
Comarca de Jixi 绩溪县 Jìxī Xiàn