Angada é um personagem da mitologia hindu. Ele é um Vanara que ajudou Rama a achar Sita no epico Hindu Ramayana. Ele é também filho de Vali e Tara e neto de Sugriva.

Ramáiana de Valmiki
Personagens
Dasharatha | Kausalya | Sumitra | Kaikeyi | Janaka | Manthara | Rama | Bharata | Lakshmana | Shatrughna | Sita | Urmila | Mandavi | Shrutakirti | Vishvamitra | Ahalya | Jatayu | Sampati | Hanuman | Sugriva | Vali | Angada | Jambavantha | Vibhishana | Tataka | Surpanakha | Maricha | Subahu | Khara | Ravana | Kumbhakarna | Mandodari | Mayasura | Sumali | Indrajit | Prahasta | Akshayakumara | Atikaya | Lava | Kusha
Outros
Ayodhya | Mithila | Lanca | Sarayu | Treta Yuga | Raghuvamsa | Lakshman Rekha | Aditya Hridayam | Oshadhiparvata | Sundara Kanda | Vedavati | Vanara
Ícone de esboço Este artigo sobre Hinduísmo é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.