Χ

letra do alfabeto grego
 Nota: se procura o conceito oriental de "energia universal", veja Qi.

Qui[1] ou, de uso menos frequente em português, chi,[2] é a vigésima segunda letra do alfabeto grego (em grego: maiúsculo , minúsculo ou neutro χι, transl.: khi ou ch, pron.: ˈki [3][4]).

Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digama San
Hetá Sho
Letras numéricas
Stigma Sampi
Qoppa

No sistema numérico grego, vale 600. No modo matemático do sistema LaTeX, é representada por: e .

Commons
Commons
O Commons possui imagens e outros ficheiros sobre Χ

Fonética editar

No alfabeto fonético internacional o qui minúsculo transcreve a consonante fricativa uvular surda /χ/.

Grego antigo editar

Seu valor no grego antigo era o de uma oclusiva velar surda aspirada /kʰ/ (no alfabeto grego ocidental: /ks/).

Grego koiné editar

No grego koiné e em dialetos posteriores, tornou-se uma fricativa ([x]/[ç]) juntamente com as letras Θ (teta) e Φ (fi).

Grego moderno editar

No grego moderno, tem duas pronúncias distintas: na frente de vogais fechadas ou anteriores (/e/ ou /i/), é pronunciado como uma fricativa palatal surda [ç], como no alemão ich ou como o h nas palavras inglesas hew e human. Na frente de vogais abertas ou posteriores (/a/, /o/ ou /u/) e consoantes, é pronunciado como uma fricativa velar surda ([x]), como no alemão ach ou como o j castelhano.

Referências

  1. «Qui». Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Priberam Informática 
  2. Pedro Mateus (25 de novembro de 2010). «Sobre o nome e grafia da letra qui (alfabeto grego)». Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Consultado em 15 de março de 2014 
  3. Infopédia: qui
  4. Dicionário Houaiss: qui (etimologia)