Γ

letra do alfabeto grego
 Nota: Este artigo é sobre a letra grega. Para a variante do SARS-CoV-2, veja Linhagem P.1. Para outros significados, veja Gama (desambiguação).

Gama (Γ ou γ; em grego: γάμμα, transl.: gámma)[1] é a terceira letra do alfabeto grego, parecida com o C ou G atual, tendo um valor numérico de 3. [2]

Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digama San
Hetá Sho
Letras numéricas
Stigma Sampi
Qoppa

A letra gama minúscula (γ) representa:

A letra gama maiúscula (Γ) representa:

Classificação editar

  • Alfabeto = Alfabeto grego
  • Fonética = /g/ no grego antigo, sempre como em gato.

Referências

  1. «Gama». Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Priberam Informática 
  2. a b c «Gama». Consultado em 2 de Setembro de 2023