Língua guató

Guató
Falado em: Rondônia
Total de falantes: 5 (2011)
Família: Língua isolada
Códigos de língua
ISO 639-1: --
ISO 639-2: ---
ISO 639-3: gta

O guató é uma língua indígena brasileira falada pelos índios guatós em Rondônia. É uma língua ainda não classificada.[1]

VocabulárioEditar

Postigo (2009)Editar

Vocabulário Português-Guató (Postigo 2009):[2]

Português Guató
1. abacaxi bìgʷádʒìkɨ̃́
2. abanico tʃɛ́kã̀nàtà
3. abóbora (moranga) ítɛ̀
4. açúcar bé̃hé
5. acuri ídʒì
6. água gɨ̃̀
7. alho dóɾù gàtìòɾàj̀á
8. amarelo nàɾátʃɔ̀
9. anel kʷógìɾá
10. anhuma àtʃó
11. anta ɨ́
12. ânus tìáku / úpiǹù
13. anzol áki ́
14. arancuã ìkã́nà
15. arara amarela tògà
16. arara azul tàhá
17. arara papo branco ìtó
18. arara vermelha ʃágà
19. ararinha údáhù / déɾì / ɾìtú̃
20. arco ágátʃá / pàpòkɨ̀
21. areia àtʃá
22. ariranha évɛ̀
23. armal ù̃gó
24. arroz tʃámù
25. árvore àdá
26. árvore pequena ódìàdá
27. asa tʃè
28. aumentativo ótò
29. avó tʃádʒèvɨ́
30. avô kúdʒìó
31. axila tʃéhí
32. azul gʷàɾàpɔ́
33. bagre (peixe) ìɾɛ́
34. baguari (pássaro) ùgá
35. balde àtɛ́tʃàgèhígò
36. banana gwádʒá
37. banco ìkóbàdá
38. banha/gordura gɨ̃̀
39. barba kʷábò
40. barbado ɾàdákɨ́gà
41. barriga pɔ̀
42. batata ókà
43. bebê òdé
44. beija-flor ìvɛ́
45. bem-te-vi mévɨ́
46. bermuda ódótòdàfɛ̀tà
47. bezerro (dim-boi) ódìvàká
48. bicicleta ódìfã́nù
49. bigode kɨ́gà
50. biguá áẽ̀
51. boca dʒíɔ̀
52. boca de sapo (cobra) òtʃádá
53. bocaiúva gwédʒì
54. bochecha (maçã do rosto) kʷàvì
55. boi/vaca vàká
56. bola
57. bolsa tʃágʷà
58. boné àòkótʃèdàfɛ́
59. braço pɔ́
60. branco nákʷɔ́
61. brinco ìɾávè
62. bugio ókʷẽ́
63. cabeça kʷɨ́
64. cabelo grisalho fágɨ̀
65. cabelo/pena kɨ́
66. cachimbo tégʷè
67. cachorro
68. cadeira ìkóbàdà
69. caiá, cajá àtʃú̃
70. caju ótò gòpa ́tʃìádá
71. calça àfɛ́tà
72. calcanhar èbɔ́
73. caldeirão íkɨ́váj
74. canário (pássaro) àɾòbìkɨ́
75. canoa nà̃
76. capim/mato dʒágɨ̀̃
77. capivara kɨ̀
78. cará àdʒá
79. caramujeiro áɾóhà
80. caramujo
81. carauaçu ìbɔ́tʃì
82. carcará ákɨ̀
83. careca tɨ́gwì
84. carne ɾɨ̀
85. casa óvɨ̀
86. casca de fruta fɛ̀
87. cavalo (aum-onça) ótòdʒɛ́pàgò
88. caxinguelê àɾédʒì
89. cebola dóɾù
90. cervo ítɨ́
91. chapéu de palha àòkʷɨ́
92. chave àtʃɛ́ pɔ́j̀à òj̀á
93. chifre
94. chinelo/sapato ìbɛ́ɾàtʃábɔ́
95. chuva vɛ̀
96. cílios kàɾì
97. cinto tʃágàdɔ́gə̃tʃẽ́ki
98. coberta vɛ̀hú
99. cobra òtʃádʒá
100. coco da bahia ótògwédʒì
101. coelho ɛ́ki ̀
102. colher de metal gʷéváj
103. colher de pau gʷàdá
104. comida áótʃà
105. concha gʷàtʃó
106. coração kògò
107. cordão de cintura (cinto) tʃẽ́kè
108. coruja àkò
109. costas ɔ́kɨ́dʒàú
110. cotia ìtó
111. cotovelo ɾɔ̀pà
112. criança ètí
113. cunhado/a tɛ́
114. cupari ũ̀vɛ́dà
115. curimba ìvó
116. dançar gátʃà
117. dedo da mão òtʃádá-ɾá
118. dedo do pé òtʃádá-bɔ̀
119. dente kʷá
120. despedida (xau) dèkíàdʒájù
121. dia átʃó
122. diminutivo ódì
123. dourado (peixe) àkùdʒà
124. égua èvɨ ́ tòdʒɛṕ àgò
125. ema átṹ
126. enxada ádʒèváj̀
127. espinha (dorsal) ókúdʒàú
128. esteira/cama ìkɨ́
129. estômago ɾápɛ̀
130. estragado tʃɛ́
131. estrela bɨ́
132. faca tʃɛ́váj̀
133. facão ótòtʃɛ́váj̀
134. feijão pàʃíɾókà
135. fêmea ìóhá
136. filho pequeno (caçula) ódì-dɛ́
137. filho/a tɔ́ɾà
138. flecha tʃé
139. flor tɨ́
140. fogão àhétà
141. fogo
142. folha
143. folha de acuri àkúdʒì
144. folha de árvore àku ádà
145. folha de banana àkúgwádʒá
146. fome tʃɔ́gákí
147. formiga ódìdʒɛ́pàgò
148. fruta tʃíadá
149. fruto ìdʒé
150. fumo bɔ́
151. galho bɔ̀
152. galinha/frango gáɾìdʒájɛ́
153. galo ɛ́dɛ́
154. gamela mòʃádá
155. garça ìkó
156. garganta pèɾà
157. garrafa tʃɨ́pòkú
158. gavião ótò-dʒ-àjɛ́
159. gavião tòdjáé
160. goiaba ágɨ́dʒá
161. guarda-chuva tópɨ́
162. homem velho/idoso túìgí
163. intestinos tʃá
164. irmã dónídʒèvɨ́
165. irmão dóníhì
166. jacaré ìkó
167. jacutinga gwàj̀ká̃nà
168. jaguatirica/gato áɾótʃà
169. jápuíra gònṹ
170. jararacuçu ádá
171. jatobá ókù
172. jenipapo tɔ́
173. joão pinto útàbì
174. joão-de-barro (pássaro) ìpábà
175. joelho ɾɔ́gà
176. juriti ábɔ́
177. lábios fégà
178. lagarto amarelo ɾátʃɔ̀dìbúkù
179. lagarto pintado òtótáhù
180. lagarto vermelho ìbúkù / táhù
181. lagoa úɾékɨ̀
182. lágrima àgɐ́̃ɾì
183. lambari ùtá̃nà
184. lamparina téj̀
185. laranja tʃíádá
186. laranja (para doce) tòtʃíádá
187. limão òɾìmã̀ù
188. língua (boca) tʃádʒà
189. língua (idioma) ótɨ́
190. lobinho ùkʷà
191. lobo guará úgútɨ́
192. lontra míù
193. lua ópìnà
194. macaco ákwò
195. macaco pequeno amarelo (mico leão) ɾɛ́ ìdí
196. macaco pequeno branco (mico) òdɛ́ ìdɛ́j̀
197. macaco pequeno um pouco amarelo kʷàtí gìɾí
198. machado kʷó
199. machado àkò
200. macho ɛ̀dɛ́
201. mãe émé̃
202. mamão mã̀ù
203. mamilo ódògwófá
204. mandioca
205. manga úkʷɔ̀pɛ̀tʃìàdá
206. manhã gʷàtʃó
207. mão ɾá
208. mão direita áfánáhìɾù
209. mão esquerda ópágɨ̀ɾɨ̀
210. marido bítʃá
211. mel págwá
212. mel mandaguari págwa gɨ́ɾɨ̀
213. melancia gwàdʒékã̀
214. mesa dʒẽ́tʃàɾù
215. metal váj̀
216. milho dʒéɾù
217. minhoca
218. moça ìdá
219. morcego pɔ́
220. mosca jɛ́
221. mosquiteiro àtʃébà
222. mosquito
223. muçum ùhé
224. mulher ùhádʒà
225. mulher velha/idosa ɛ́vɨ́
226. mutum òkánà
227. nádegas fɛ́bɨ̀
228. não égò
229. nariz tágà
230. neta kádʒèvɨ́
231. neto káɾò
232. neto-1pss àkáɾòjò
233. nó sem volta (nó cego) òpá
234. noite áfì
235. nuca hàgó
236. óculos (olho-metal) ɾɛ̀váj̀
237. óculos (sombra-olho) tɔ̀ɾɛ̀
238. olho ɾɛ̀
239. ombro ódʒàgwápɔ́
240. onça ɛ́pàgò
241. onça brava gɛṕ àgò ògíkíɾɔ́
242. onça parda àʃákɨ́
243. onça parda àtʃákó
244. orelha
245. osso ókú
246. ouvido tʃávì
247. ovo kɨ́
248. pacu gʷákʷà
249. pacu (peixe) gwákwá
250. pacupeba (peixe) òpá
251. pai bápà
252. palma da mão páɾá
253. panela íkɨ́
254. panela de barro íkɨ́́pìnù
255. panturrilha ɾóvì
256. papagaio ìkɨ́
257. pássaro amarelo bɨ̀dɨ̀
258. pato úbɔ́
259. bɔ̀
260. pedra àkú
261. pedra de gelo/granizo (chuvapedra) vɛ-̀àkú
262. peido ĩ̀tʃé
263. peito òfá
264. peito do pé ùbɔ́
265. peixe égãtí
266. pele fɛ̀
267. penacho àpáɾádédʒì
268. pênis tʃɔ́ / pãkɨ́
269. perna óvì
270. pernilongo kàɾàpànã̀
271. pescoço
272. pinhé àgʷákù
273. pintado (peixe) àpɨ́
274. piolho ibɛ́ú
275. piranha ótɨ̀
276. porco
277. prato òʃá
278. presilha da calça tʃá
279. preto ípɛ́
280. quadris ògútà
281. quati òhàdʒáhɨ̃̀
282. queixo
283. quero-quero íɾódʒí
284. quero-quero (pássaro) ìɾódʒí
285. raiz tànà
286. rapaz òtódàɾì
287. rede pànà
288. remo ákɨ̃̀
289. rio dʒékɨ̃̀
290. rosto tòɾì
291. sapo ìtɨ̀hú
292. sardinha ùgwàpɛ́
293. saudação (oi) ɔ́hèbè
294. seio ófá
295. sobrancelha ùkúɾì
296. sobrinho/a òdúɾù
297. socó (pássaro) íkò
298. socozinho (pássaro) àtʃɔ́
299. sono/dormir kɨ́nì
300. sucuri ìkʷáɾì
301. tamanduá bandeira òpígá
302. tamanduá mirim ògʷɨ́pígá
303. tarimba íkó
304. tarumã (fruta) àdɔ́
305. tatu épí
306. tatu canastra ótò dʒípí
307. terra àfó
308. testa tóɾí
309. tia dìmɛ́
310. tio dìtɛ́
311. traíra (peixe) àpí
312. travesseiro bàgʷá
313. tronco de árvore ìdé
314. tucum branco àgwétò
315. tucum preto mìtɔ́dʒàkɨ́
316. tucum vermelho ùgwágwédʒì
317. tuiuiú hɨ̀
318. tuvira àtʃògá
319. umbigo túnù
320. unha
321. urubu ógú
322. urubu ùgù
323. urutau ɨ́báhá
324. vagina do / óbɨ̀
325. vamos òkíɾà
326. vento òfè
327. verde ɾápɔ̀hù
328. verdinha (pássaro) ìtàdá
329. vermelho ópí
330. zagaia dʒú

NumeraisEditar

Os numerais (Postigo 2009):[2]

Português Guató
um tʃénè
dois dúnì
três tʃúmù
quatro ɾékâj
cinco tóhèɾá
seis tʃénè kàékà ìɾá
sete dúnì kàékà ìɾá
oito tʃúmù kàékà ìɾá
nove ɾékâj kàékà ìɾá
dez kí̃nù ìɾá
onze tʃénè ìbɔ̀
doze dúnì ìbɔ̀
treze tʃúmù ìbɔ̀
catorze ɾékâj ìbɔ̀
quinze kávì̃bɔ̀
dezesseis tʃénè dètʃúà
dezessete dúnì dètʃúà
dezoito tʃúmù dètʃúà
dezenove ɾékâj dètʃúà
vinte kwávĩ̀bɔ̀
trinta dúnì kɛ̀dakwá ìbɔ̀ tʃúmùjá kàéka ìɾá
quarenta dítʃèɾòkwá tʃúmùjá kàéka ìɾá
cem tʃénè gwátèhè
duzentos dúnì gwátèhè
trezentos tʃúmù gwátèhè
quatrocentos ɾékâj gwátèhè

Palácio (1984)Editar

Vocabulário Português-Guató (Palácio 1984):[3][4]

Português Guató
1. passar a noite, pousar aa
2. redondo ábahi
3. abɔ
4. juriti ábɔ́
5. pau, árvore adá
6. jararacuçu ádá
7. subir ádɛ́dʒũ
8. biguá áẽ
9. noite áfi
10. terra, chão afó
11. arco ágátíá
12. grosso agɨ̃
13. espaço áhí
14. cantar áho
15. caçar áhɔ
16. enxada ádʒevái
17. gordo ádʒṹ
18. neto áká
19. anzol ákí
20. arraia ákɨ
21. carcará ákɨ
22. remo ákɨ̃
23. vir akɨ́gí
24. pedra akú
25. dourado akudʒa
26. brilhar ákʷari
27. macaco ákʷo
28. branco ákʷɔ́
29. carregar ámã
30. trabalhar ánunigɨ̃
31. cozinhar áotʃegɨ̃
32. caminho, estrada aovi
33. afiado ápáge
34. tezoura ápájɛvái
35. pintado apɨ́
36. esquilo árédʒe
37. gato árótʃa
38. arara azul átahá
39. raio átai
40. pote átṹ
41. areia atʃá
42. descascar atʃanĩ́
43. molhar-se átʃɛ́
44. cair átʃígɨ̃
45. dia átʃó
46. hoje átʃóni
47. fundo átʃũ
48. pequeno áví
49. ave ajɛ́
50. deitar-se ájɛ́kɨ̃́
51. chato ba
52. bater bagáki
53. pai bápa
54. açúcar bẽ́hẽ
55. terreiro
56. assar bɨ́
57. estrela bɨ́
58. novo bɨnɛ́gɨ
59. queimar bogehi
60. jovem botɨ́gɨ̃
61. galho
62. fumo bɔ́
63. fugir bṹ
64. abraçar dabóhi
65. no colo dáboni
66. ter conhecimento dágatʃí
67. vara de pescar dákí
68. tronco
69. homem dɛ́
70. resfriado dɛ́itʃiga
71. ir dɛkiádʒá
72. vir dekídʒá
73. vivo dɛ́ni
74. cochilar díkɨ́ni
75. advinho da água dɨ́
76. rolar dobɛ
77. segurar dóhi
78. dar-lhe dóka
79. trazer dóki
80. dar a você dóma
81. tempero dɔ́ro
82. irmão dúníhi
83. calcanhar ebɔ́
84. peixe égɨ̃tí
85. mãe émẽ́
86. tatu épí
87. criança etí
88. macho ɛdɛ́
89. veado ɛdiave
90. úvula ɛdṹdʒapɛ́rá
91. gritar ɛ́tʃagɨ
92. coelho ɛ́ki
93. onça, bicho ɛ́pagu
94. mulher ɛ́vɨ́
95. direito, correto
96. lábios féga
97. pele
98. roupa
99. grande fɛ́
100. largo fɛ́ahí
101. acordar fɛ́dítʃa
102. nadar fɨ́
103. poeira
104. cinzas fóratá
105. banhar-se fṹ
106. tocar gáho
107. achatar gápája
108. galinha gáredʒajɛ́
109. descamar garíha
110. sentar-se gárɨ
111. dançar gátʃa
112. mãe
113. gostar gíkídʒa
114. vir gíríki
115. banha gɨ̃
116. água gɨ̃
117. planta gɨ̃́
118. plantar gɨ̃́
119. leite gɨ̃́favaká
120. banhar gófṹ
121. fritar góhɛ
122. ter gu
123. matar
124. segurar gúhi
125. colher de pau gʷadá
126. banana gʷádʒá
127. melancia gʷadʒékã
128. deus gʷákɨ̃́
129. mar gʷatɔ́re
130. machado gʷatʃaja
131. rasgar gʷája
132. soprar gʷẽ
133. cana gʷeda
134. bocaiúva gʷédʒi
135. alto gʷétʃá
136. gole gʷɛ́
137. seco, vazio gʷɛradʒa
138. pescar, matar gʷo
139. canoa gʷó
140. ferir gʷókʷari
141. quati hadʒáhɔ
142. ajudar hápɔre
143. cuidar haregani
144. olhar, procurar hárɛ
145. chefe harɛgɨ̃́dʒeo
146. caçar harɛ́ha
147. buscar, apanhar haríka
148. morar he
149. fumegar hẽgigi
150. ligeiro héka
151. ferver
152. brigar com hidʒadʒĩ́
153. tuiuiu
154. pensar hógã́hẽ
155. pato íbɔ́
156. moça, jovem idá
157. nádegas ifɛ́bɨ
158. cheirar íhovɨ́
159. acuri ídʒe
160. triste, brabo íkírɔ
161. papagaio ikɨ́
162. esteira, cama ikɨ́
163. panela íkɨ́
164. caldeirão íkɨ́vái
165. panela de barro íkɨ́pinu
166. jacaré ikú
167. correr íkʷé
168. preto ípɛ́
169. café ípɛ́
170. alegre irigɨ̃
171. sujar-se írɨrɨ
172. fino ítagi
173. leve ítahɨ
174. pesado ítavɨ
175. abóbora ítɛ
176. cervo ítɨ́
177. sapo itɨú
178. bom, bonito, alegre ítɨvɨ
179. cotia itó
180. relâmpago ítɔ
181. marido ítʃá
182. cuia ítʃedʒékɨ̃
183. peru itʃɛ́tʃĩgadʒajɛ́
184. anta ɨ́
185. virgem ɨdá
186. quebrar-se dʒáke
187. fruta dʒé
188. rio dʒékɨ̃
189. mesa dʒẽ́tʃaru
190. milho dʒéru
191. boca dʒɛ́o
192. ver dʒó
193. capitão, grande senhor dʒɔ́
194. sargento dʒɔ́dʒɛdʒɛrɔdayo
195. zagaia dʒú
196. saber, aprender dʒuára
197. conhecer dʒuári
198. mosquito
199. voar
200. reto kádai
201. nadar kãhɨ̃
202. crianças kádʒidiá
203. abanar kana
204. mutũ kána
205. andar káni
206. chamar kajɛ́
207. comprido
208. pescar
209. ir kíra
210. cuspe kirɔ
211. capivara
212. sentir-se
213. ovo kɨ́
214. pena, cabelo kɨ́
215. cortar kɨ̃́
216. pai kɨ̃
217. deitar-se kɨ́gʷa
218. dormir kɨ́ni
219. coração kogo
220. defecar
221. folha
222. ouvir kṹ
223. ninho kṹ
224. avó kṹ
225. dente kʷá
226. rir kʷáhɔgṹ
227. bochecha kʷavi
228. puxar kʷɛ́
229. tia (irmã da mãe) kʷɛ́
230. tia (irmão do pai) kʷɨ́
231. machado kʷó
232. diabo kʷɔ́tɔbada
233. mandioca ma
234. mamão mãu
235. muito mṹ ~ pṹ
236. feiticeiro nama
237. levar, carregar
238. trazer (para ele) nṹka
239. trazer para cá nṹkí
240. fazer, fabricar,trabalhar nuna
241. menino obe
242. órgão sexual feminino óbɨ
243. cesta, balaio ódá
244. marreco ódígʷebɔ́
245. formiga ódídʒɛ́pagu
246. janela odítabaójá
247. mamilo ódogʷófá
248. seio ófá
249. magro ófá
250. vento ofe
251. beijar, chupar óféhi
252. carandá ófɨ́
253. baguari ogá
254. fumaça ogí
255. cavar ógɨ̃
256. beber água ógógɨ̃
257. urubu ógú
258. quadris ogúta
259. sangue ógʷa
260. lavar ógʷa
261. pacu ogʷákʷá
262. mulher óhadʒa
263. fazenda ohegáre
264. capim odʒágɨ̃
265. ombro ódʒagʷápɔ́
266. mato odʒáho
267. batata óka
268. sentar okáni
269. beber ókɨ
270. aluá okɨdʒéru
271. coçar ókoro
272. porco óku
273. osso ókú
274. espinha dorsal ókúdʒaú
275. canela (perna) ókúvi
276. ferir-se ókʷari
277. bugio ókʷẽ́
278. feio ókʷɛdɛ
279. lenha okʷɨ
280. nuvem okʷɨátai
281. manga ókʷɔpɛtʃiadá
282. pacupeba opá
283. semente opa
284. mão esquerda ópa
285. deitar-se ópa
286. feijão opatʃíróka
287. vermelho ópí
288. lua, mês ópina
289. agulha ópívái
290. lagoa órékɨ
291. limão orimãu
292. ter medo otágʷa
293. ter medo de otágʷaga
294. patroa, esposa otigáre
295. falar ótɨ́
296. língua, idioma ótɨ́
297. piranha ótɨ́
298. dedo grande do pé ótogobɔ
299. zarabatana ótogotʃe
300. gavião ótodʒajɛ́
301. jaú ́otodʒégɨ̃tí
302. mar ótorekɨ̃
303. pacupeba vermelho otʃá
304. andorinha otʃábɛ
305. dedos do pé otʃádábɔ
306. dedos da mão otʃádárá
307. cobra otʃádʒá
308. algodão otʃé
309. molhado ótʃɛ
310. pentear ótʃi
311. ir óva
312. coxa, perna óvi
313. casa óvɨ
314. porta ójá
315. criação ójɛ
316. aguapé ɔ́dáda
317. cabeça ɔ́dokʷɨ
318. costas ɔ́kɨ́dʒaú
319. doer
320. piolho pagu
321. órgão sexualmasculino pãkɨ́
322. rede pana
323. rabo pána
324. arco papokɨ́
325. quebrar-se pájá
326. pendurar-se pehime
327. cheio pého
328. garganta pera
329. fígado pɛ́
330. urinar piná
331. barro pinu
332. calor, quente pɨ́
333. porco po
334. acender-se, queimar pɔ́
335. braço pɔ́
336. barriga
337. córrego pɔgɨ̃́
338. abrir pɔja
339. fechar pɔjɛ
340. muito pṹ
341. roubar púni
342. mão, dedo
343. lança rádagʷatʃé
344. cortar ragɨ́ki
345. inchado rákɨ
346. frio rákʷá
347. estômago rápɛ
348. apagar-se rápɛra
349. morro, monte rápɔ
350. verde rápɔhu
351. ir embora rátʃedʒá
352. amarelo rátʃɔ
353. contar, narrar régɨ
354. parir regɨ̃
355. olho
356. coisa
357. carne
358. comer ro
359. comida ro
360. comer rogɨ̃
361. batata da perna róvi
362. joelho rɔ́ga
363. cotovelo rɔpa
364. fogo ta
365. chifre
366. morder
367. nariz, bico tága
368. tornozelo tágebɔ́
369. brincar tágɔgã
370. cigarro tahẽgigi
371. idade, ano tai
372. raiz tana
373. trovão tari
374. querer tári
375. quebrar táya
376. unha te
377. ir tega
378. cachimbo tégi
379. chegar, vir tehe
380. tio tɛ́
381. farinha
382. falar tɨ́
383. flor tɨ́
384. careca tɨ́gʷi
385. pacu tɨ́vɨ́
386. pescoço to
387. curto, pequeno tobo
388. rapaz tódari
389. coco togʷédʒi
390. cavalo todʒɛ́pagu
391. jacu todʒikana
392. rosto, cara tori
393. avô tovɛ
394. empurrar tɔdʒíá
395. filho tɔ́ra
396. velho tuígí
397. dar-me túki
398. umbigo túmu
399. céu tʃá
400. intestinos tʃá
401. caçar tʃadeá
402. língua tʃádʒa
403. gostar tʃadʒagʷá
404. seco, desidratado tʃára
405. palma da mão tʃárá
406. corda tʃáto
407. ouvido tʃávi
408. rachar tʃaja
409. asa tʃe
410. flecha tʃé
411. povo tʃéuvɨ́
412. estragado, podre tʃɛ́
413. abano tʃɛ́kɨna
414. faca tʃɛ́vái
415. fruta tʃíadá
416. morrer tʃɔ́gá
417. estar com fome tʃɔ́gákí
418. afilado úbíga
419. chorar uni
420. ânus úpinu
421. arara vermelha utʃága
422. sol úvɛ
423. gado, vaca vaká
424. cachorro ve
425. amar
426. chuva
427. chover
428. sal
429. orelha vi
430. queimar-se vira
431. mosca
432. deitar-se jɛ́kɨ̃
433. lombriga jofádʒahodʒá
434. um tʃéne
435. dois dúni
436. três tʃúmu
437. quatro rékai
438. cinco tóherá

Ver tambémEditar

Referências

  1. Martins, Andérbio Márcio Silva. 2011. Uma avaliação da hipótese de relações genéticas entre o Guató e o tronco Macro-Jê. Brasília: Universidade de Brasília.
  2. a b Postigo, Adriana Viana. 2009. Fonologia da língua Guató. Dissertação de mestrado. Três Lagoas: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
  3. Palácio, Adair Pimentel. 1984. Guató: a língua dos índios canoeiros do rio Paraguai. Campinas: Univ. Dissertação doutoral, Universidade Estadual de Campinas.
  4. Martins, Andérbio Márcio Silva. 2011. Uma avaliação da hipótese de relações genéticas entre o Guató e o tronco Macro-Jê. Dissertação doutoral, Universidade de Brasília.